www.nanohappyhouse.com=> เกี่ยวกับเรา

บริษัท นาโน แฮปปี้ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการจัดการปลวก แมลงรบกวน และสัตว์พาหะนำโรค เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยนายสาธิต เจริญยศ กรรมการผู้จัดการ ให้บริการโดยยึดหลักการจัดการแบบบูรณาการ (IPM- Integrated Pest Management) มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการงานบริการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ตามหลักปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับและใช้กันในระดับสากล 

บริษัท นาโน แฮปปี้ เฮ้าส์ จำกัดได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมกำจัดแมลง เลขที่ 939/2555 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เรามุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานและคุณภาพการบริการ ด้วยการคัดเลือกคัดสรรสินค้า การนำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ  เพื่องานบริการที่ที่สุด มีความคุ้มค่า คุ้มทุน มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด ด้วยทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ ทั้งยังได้รับใบรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศวิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคในระดับสากล

เราจะมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจบริการกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะนำโรค ที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและมีระบบการจัดการที่ดีมีมาตรฐานในระดับสากล อันประกอบด้วย ความมีคุณภาพ มีความคุ้มค่า คุ้มทุน ทันสมัย และมีความชอบธรรมทางสังคมพันธกิจ : เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

1. คัดเลือกคัดสรรผลิตภัณฑ์, วัสดุและอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยสูงต่อมนุษย์,สัตว์เลี้ยงและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับมาตรฐานสากล

2. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน โดยให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมความรู้พนักงาน ทั้งในด้านวิชาการ เทคนิคการปฏิบัติงาน มนุษย์สัมพันธ์และคุณธรรมพื้นฐานที่ดี เพื่อการบริการทีมีคุณภาพ นำไปสู่ความพึงพอใจและสร้างความประทับใจต่อลูกค่าในทุกระดับ

3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ การบริการตามหลักมาตรฐานสากล Service Blueprint Accreditation ( SBA ) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท ( คุณภาพโดยรวม ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ) เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์จุดแข็งของธุรกิจให้ลือเลื่องและอยู่ร่วมสมัย  เพื่อสร้างความประทับใจและความผูกพัน ด้วยมาตรฐานที่เกินความคาดหวังของลูกค้า